Prof. Dr. Attila SAYGI

Prof. Dr. Attila SAYGI
 • Görev Aldığı Birim
  Göğüs Hastalıkları
 • Doğum Yeri /Yıl
  1955
 • Mezuniyet
  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi/1979
 • Uzmanlık
  Göğüs Hastalıkları T.C. SB Heybeli Ada GHGCEH/1984
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Akciğer Kanseri, Akciğer Nakli, Bronkoskopi, Akciğer Tüberkülozu, Koah
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta

Eğitim :

Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi ,1979


Mesleki Kariyer :

Yüksek Lisans Göğüs Hastalıkları T.C. Sb Heybeliada GHGCEAH ,1984


Akademik Unvanlar:

Prof.Dr Maltepe Üniversitesi , 02.12.2009


Yabancı Dil :

İngilzce


İlgilendiği Alanlar :

Akciğer Kanseri, Akciğer Nakli, Bronkoskopi, Akciğer 


 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

TIPTA UZMANLIK – TAMAMLANMIŞ TEZLER

1. Dr. Erkan ZOR : Tiner İnhalasyonunun Erkek Sıçanlarda Solunum Sistemine, Diğer

Hayati Organlara, Hareket Sistemine ve Davranışlara Etkileri.

2. Dr.Gül Keçecioğlu DABAK : Bronkoskopik Premedikasyonda Sedatif Ajanlar

Olarak Diazepam ve Midazolamın Karşılaştırılması.

3. Dr.Berkant ÇELİK : Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Total Serum Superoxide

Disputase Aktivitesi.

4. Dr.Halit ÇINARKA : Endobronşial Lezyonlu Akciğer Kanserlerinde Bronkoskopik

İnce İğne Aspirasyonunun Tanı Değeri.

5. Dr.Mehmet CERAN : Akciğer Tüberkülozu ve MDR Tüberküloz Olgularında

HRCT.

6. Dr.Mehmet KARADUMAN : Tüberküloz Tanısında ve Tedavi Takibinde Serum

ADA Değerinin Yeri

7. Dr.Nursel VARDALOĞLU : Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında HRCT.

8. Dr.Özden GENÇOĞLU : Sakarya İline Bağlı Bir Köyde Çevresel Asbest

Maruziyetinin Epidemiyolojik Araştırılması.

9. Dr.Ersin OKUR : Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Olguların Tanı ve

Tedavisinde Gecikmeler.

10. Dr.Şinasi KORKMAZ : Akciğer Tüberkülozu Tanısında Noninvaziv Bir Yöntem

Olarak İdrarda Neopterin Ölçümü.

11. Dr.Eda Uslu TUĞTEPE : Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Gastroözofajeal

Reflüde Akciğerlerde Oluşan Progresif Histopatolojik Değişiklikler.

12. Dr.Emel Demircan ALICI : Akut Karbonmonoksit Zehirlenmesine Maruz Kalan

Sıçanlarda Normobarik, Hiperbarik Oksijen ve N-Asetilsistein Tedavilerinin Akciğer

ve Beyin Dokularında Histopatolojik Etkileri.

13. Dr.Vildan ÇAĞLAYAN : Hastane Çalışanlarında Latent Tb Enfeksiyonunun

Araştırılmasında Tüberkülin Deri Testi ile Quantiferon Tb Gold’un Karşılaştırılması.

14. Dr.Hasan ERGEN : KOAH Hastalarında Serum Lipid Düzeylerinin İncelenmesi.

15. Dr.Taner EKİNCİ : 1996-2008 MDR-TB Olgularımızın Değerlendirilmesi

16. Dr. Nursel YAYLI : Akciğer Malignitesi Ön Tanılı Hastalarda Fiberoptik

Bronkoskoi NBI Tekniğinin Tanıya Katkısı

17. Dr. Huri Özkan YILMAZ : NSCLC Olgularında 6. TNM Evreleme Sistemi İle

Yeni Önerilen TNM Revizyon Modelinde Klinik T Evresi İle Metastaz Arasındaki

İlişkinin Değerlendirilmesi

18. Dr. Hülya Köksal : Biomas Maruziyeti Olan Kadın Hastalarda Klinik, Fonksiyonel

ve Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi.

19. Dr. Yeliz Düzgün: NSCLC olgularında 6. TNM ile 7. TNM’ye göre klinik ve

patolojik evrelerin karşılaştırılması

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SCI , SCI-EXPANDED:

1. SAYGI A , Oztek I , Guder M , Sungun F , Arman B. Value of Fiberoptic Bronchoscopy in the

Diagnosis of Complicated Pulmonary Unilocular Cystic Hydatidosis. EUROPEAN

RESPIRATORY JOURNAL Apr 1997 ; 10(4) : 811-814

( SCI-Groupe A.1 and SCI-Expanded )

2. Oztek I , Baloglu H , Demirel D , SAYGI A, et al.Cytologic Diagnosis of Complicated

Unilocular Cystic Hydatidosis : Study of 131 Cases. ACTA CYTOLOGICA (The Official

Periodical of the International Academy of Cytology and the American Society of

Cytopathology) Jul – Aug 1997 ; 41(4) : 1159-66

( SCI-Groupe : C.1 and SCI-Expanded )

3. Ulakoglu EZ , SAYGI A , Gumustas MK , Zor E , Oztek I , Kokoglu E. Alterations in

Superoxide Dismutase Activities , Lipid Peroxidation and Glutathione Levels in Thinner Inhaled

Rat Lungs : Relations Between Histopathological Properties. PHARMACOLOGICAL

RESEARCH Sep 1998 ; 38(3) : 209-214 ( SCI – Groupe : C.1 )

4. SAYGI A. Intralobar Pulmonary Sequestration. CHEST Mar 2001 ; 119(3) : 990-991

( SCI- Groupe : A.1 and SCI-Expanded )

5. Okur E , Yilmaz A , SAYGI A , Selvi A , Sungun F , Ozturk E , Dabak G . Patterns of Delays in

Diagnosis Amongst Patients With Smear-Positive Pulmonary Tuberculosis at a Teaching

Hospital in Turkey. CLINICAL MICROBIOLOGY and INFECTION Jan 2006 ; 12(1) : 90-92 (

SCI- Expanded )

6. Orki A, Kosar A, Demirhan R, SAYGI A , Arman B. The value of surgical resection in patients

with multidrug resistant tuberculosis. THORACIC and CARDIOVASCULAR SURGEON. Jun

2009 ;57(4):222-5. Epub 2009 May 20. PubMed PMID: 19670116. ( SCI and SCI –

Expanded )

7. Ak O, Dabak G, Ozer S, SAYGI A, Dabak R. The Evaluation of Quantiferon-TB Gold Test in

Pulmonary and Extrapulmonary Tuberculosis. JAPANESE JOURNAL of INFECTIOUS

DISEASES (JJID) Mar 2009 ; 62 (2) : 149-51 ( SCI – Expanded )

8. Cimen NO, Arslan Z, SAYGI A , Ocak K, Babacan F, Kurutepe M. Radiometric vs. agar

proportion methods for assessing ethionamide resistance and its clinical effects in multidrugresistant

tuberculosis. INT J TUBERC LUNG DIS. Jul 2009 ;13(7):907-13. ( SCI and SCI –

Expanded )

9. Okur E, Dilek I, SAYGI A , Halezeroglu S. A patient with massive hemoptysis treated by

videothoracoscopic clipping of the causative aberrant artery. THORACIC and

CARDIOVASCULAR SURGEON . Jun 2010;58(4):253-4. Epub 2010 May 31. ( SCI and SCI

– Expanded )

10. Sarıman N, Koca O, Boyacı Z, Levent E, Soylu AC, Alparslan S, SAYGI A. Microscopic

bilateral posterior cordotomy in severe obstructive sleep apnea syndrome with bilateral vocal

cord paralysis. SLEEP and BREATHING. Dec 2010 22. [Epub ahead of print] PubMed PMID:

21181448. ( SCI – Expanded )

11. Yılmaz H, SAYGI A, Sarıman N, Düzgün Y, Köksal H, Soylu AC, Örki A. Akciğer kanseri yeni

TNM evrelemesinde klinik T evresi ile metastaz arasındaki ilişki. TÜRK GÖĞÜS KALP

DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ ( yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.) (Kabul tarihi

:06.01.2011) ( SCI – Expanded )

12. Abdullah Helvacı, Burhan Meydan, Orla Akın, Tuğba Coşkun, Cemal Asım Kutlu, Erdal Taşçı,

Mehmet Tükel, Şenol Ürek, Pınar Varer, Gül Dabak, ATTİLA SAYGI, Naim Ulusan, Ahmet

Özsoy, Ferda Aksoy, Ali Demirel, Belma Erdoğan ( Süreyyapaşa Akciğer Transplantasyonu

Çalışma Grubu). Silikozis tanısyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye’deki ilk başarılı

akciğer nakli olgusu. TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ ( TURKISH

JOURNAL OF THORACIC and CARDİOVASCULAR SURGERY); Ağustos 2011, Cilt:19,

Sayı:3, Sayfalar:455-462 ( SCI – Expanded )

(ARAŞTIRMALAR : 1,2,3,5,6,7,8,11 no’lu yayınlar , EDİTÖRE MEKTUP : 4 no’lu yayın,

OLGU SUNUMU : 9,10 ve 12 no’lu yayınlar )

SCI DIŞI:

13. Ulakoglu EZ , Gumustas MK , SAYGI A , Zor E , Kokoglu E. The Effect of Thinner Inhalation

on Lipid Peroxidation in Whole Rat Brain. RESEARCH COMMUNICATIONS in ALCOHOL

and SUBSTANCES of ABUSE 1997 ; 18(3-4): 115-123.(SCI Dışı)

14. Ozturk E , Dabak G , Kosar A , Sungun F , SAYGI A . A 33 Year Old Female With Cough and

Dyspnoea Mimicking Asthma Bronchiale. BREATHE ( European Respiratory Society’s Medical

Education Journal ) Mar 2005 ; 1(3) : 255-258 (SCI Dışı)

15. Vildan Çağlayan, Öznur Ak, Gül Dabak, Ebru Damadoğlu, Banu Ketenci, Müge Özdemir, Serdar

Özer, ATTİLA SAYGI. Comparison of tuberculin skin testing and Quantiferon-TB Gold-In

Tube test in health care workers. TUBERCULOSIS and THORAX (Tüberküloz ve Torks

Dergisi) 2011; 59 (1): 43-47 (SCI Dışı) (PubMed, Index Medicus, Medline EMBASE)

( ARAŞTIRMA : 13ve 15 no’lu yayınlar – OLGU SUNUMU : 14 no’lu yayın )

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

1. SAYGI A , Oztek I , Guder M , Sungun F , Arman B . : The value of cytologic and

histopathologic examination of fiberoptic bronchoscopic material in the diagnosis of pulmonary

hydatid cyst.The 8th World Congress for Bronchoesophagology. June 12-15,1994, Munich,

Germany [Sözlü bildiri]

2. Oztek I , SAYGI A , Baloglu H, Demirel D, Sungun F , Keles M : Complicated pulmonary

hydatid cyst communicated to bronchi and pleura( A case report ) 1st Congress of Balkan

Military Medical Committee, May 6-8 , 1996 [Sözlü bildiri]

3. Oztek I , SAYGI A , Baloglu H , Demirel D , Arman B , Balkanli K : Cytologic diagnosis of

complicated pulmonary hydatid disease. 1st Congress of Balkan Military Medical Committee

May 6-8 , 1996 [Sözlü bildiri]

4. Yurteri G, Tumer O, SAYGI A, Kurutepe M, Demiroz OF : Biochemical Markers Indicating

Coagulation Abnormalities in Lung Cancer Patients. ERS Annual Congress, Sweden,

September 7-11 , 1996

5. Zeytin Z , Yalcinoz C , SAYGI A , et al. The effect of orally administrated zinc treatment on T

lymphocyte subgroups and serum zinc level in pulmonary tuberculosis. ERS Annual Congress,

Berlin, Germany, September 20-24 , 1997. [Poster]

6. Zeytin Z , Yalcinoz C , SAYGI A , et al. The effect of serum zinc level on the immune profile

and type 4 hypersensitivity reaction in case of pulmonary tuberculosis.ERS Annual Congress,

Berlin, Germany, September 20-24 , 1997 [Poster]

7. Kocaman G , Yurteri G , Sarac S , SAYGI A , Sungun F. Clinical features of tuberculosis

patients with diabetes mellitus. ERS Annual Congress, Berlin, Germany, September 20-24 ,

1997 [Poster]

8. Ulakoglu EZ, SAYGI A , et al . Acute and chronic changes in lipid peroxidation levels in lung,

liver and brain tissues of thinner inhaled rats. ERS Annual Congress, Madrid, Spain, October 9-

13 , 1999 [Poster]

9. Sungun F , Dabak G, Uslu E , SAYGI A . AIDS cases in Heybeliada Chest Hospital. ERS 11th

Annual Congress, Berlin, Germany, September 22-26 , 2001 [Poster]

10. Ceran M, Dabak G, Sungun F, Ozturk E , SAYGI A . The clinical and radiological comparison

of new, recurrent and multidrugresistent cases of pulmonary tuberculosis. ERS 12th Annual

Congress, Stockholm, Sweden, September 14-18, 2002 [Poster]

11. Cinarka H , Dabak G , Sungun F , Ozturk E , SAYGI A . The diagnostic value of bronchoscopic

fine needle aspiration in patients with endobronchial lesion. ERS 12th Annual Congress ,

Stockholm , Sweden , September 14-18 , 2002 [Poster]

12. Demircan E , Sungun F , Dabak G , Ozturk E , SAYGI A. 3 cases of miliary tuberculosis with

intracranial tuberculosis.ERS 12th Annual Congress , Stockholm , Sweden , September 14-18 ,

2002 [Poster]

13. Sungun F , Alıcı E , Uslu E , Dabak G , Karaduman N , Ozturk E , SAYGI A. Prospective

evoluation of 43 male patients with tuberculosis pleurisy.ERS 12th Annual Congress ,

Stockholm , Sweden , September 14-18 , 2002 [Poster]

14. Karaduman M , Sungun F , Dabak G , Karaduman N , Ozturk E , SAYGI A. The value of serum

ADA in the management and follow up of tuberculosis. ERS 12th Annual Congress , Stockholm

, Sweden , September 14-18 , 2002 [Poster]

15. Sungun F , SAYGI A , Dabak G , et al. The evoluation of 62 multidrugresistent cases. 17 Asia

Pasific Congress on Diseases of the Chest , Istanbul , Turkey , August 29- September 1 , 2003

[Poster]

16. Ozturk E , Caglayan V , Kosar A , Dabak G , Okur E , SAYGI A. A case of intratracheal

inflammatory pseudotumour mimicking asthma bronchiale. 13th ERS Annual Congress , Vienna

, Austria , September 27-October 1 , 2003 [Poster]

17. Sungun F , SAYGI A , Tugtepe EU , et al. Treatment results of 44 patients with MDR-TB. 13th

ERS Annual Congress , Vienna , Austria , September 27-October 1 , 2003 [Poster]

18. Tugtepe E , Tugtepe H , Savci D, Sungun F , Ahiskali R , Dagli T , SAYGI A . Progressive

histopathological changes in the lungs in experimentally induced GER : 14th ERS Annual

Congress , Glasgow , UK , September 4-8 , 2004. [Poster]

19. Sungun F, SAYGI A, Ozturk E, Ozdemir M, Dabak G , HIV + tuberculosis cases in our center.

15th ERS Annual Congress , Copenhagen , September 17-21 , 2005

[P 1268]

20. Okur E, Yılmaz A, SAYGI A, Selvi A, Sungun F, Ozturk E, Dabak G. Delays in Diagnosis and

Treatment of Patients with Smear-Positive Pulmonary Tuberculosis. 15th ERS Annual Congress

, Copenhagen , September 17-21 , 2005 [P 4362]

21. Sungun F , SAYGI A, Ozdemir M, Dabak G.The results of primary MDR pulmonary

tuberculosis cases (PS-1745-20) 36th UNION Congress , Paris , France , October 18-22 2005

22. Dabak G , Sungun F, Ozdemir M, Ozturk E SAYGI A.Tuberculous empyema necessitatis ( PS-

20073-21) 36 UNION Congress , Paris , France , October 2005

23. Tumer O , Sungun F , SAYGI A , Kurutepe M , Adiguzel N , Ozturk E. Treatment results of 165

patients with multidrugresistent tuberculosis.(PS-1795-22) 36th UNION Congress , Paris ,

France , October 18-22 2005

24. Kilicaslan Z , Ozturk F , Sarımurat N , Caglar E , Karagoz T , SAYGI A , Kurutepe M , Ongen

G . Microscopic examination of new tuberculosis cases and treatment outcomes of the smear

positives in Istanbul Dispensaries : 1998-2002 (PS-1415-22) 36th UNION Congress , Paris ,

France , October 18-22 2005

25. Ozisik NC, Ocak K, Tumer O, Yurteri G, SAYGI A, Babacan F, Kurutepe M. Clinical effect of

ethionamide resistence on multidrug resistant tuberculosis treatment. 37th Union Congress,

Paris, France, October 31-November 4 2006

(PS-61530-03)

26. Caglayan V, Dabak G, Ak O, Ketenci B, Ozdemir M, Ozer S, SAYGI. Comparisson of

tuberculin skin test with Quantiferon-Tb Gold in detection of latent tuberculosis in hospital

workers. 37th Union Congress, Paris, France, October 31-November 4 2006 (PC-61364-04)

27. Kilicaslan Z, Ongen G, Caglar E, SAYGI A, Karagöz T, Koksalan K, Seber E. Drug resistance

in pulmonary tuberculosis in Istanbul 2004. 37th Union Congress, Paris, France, October 31-

November 4 2006 (PS-61183-04)

28. Alici DE, SAYGI A, Dabak G, Yavuz Ş, Kurtar S, Demircan MN, Berber U, Ozturk E. The

histopathological effects of normo and hyperbaric oxygen therapies on lung and brain tissues in

rats exposed to acute carbonmonoxide. 16th ERS Annual Congress Munich, Germany,

September 2-6 2006 [P 3722]

29. Ergen H, Sarac S, SAYGI A, Arslan Z. Relation of low serum lipid levels with coronery

atherosclerosis in COPD patients. 16th ERS Annual Congress Munich, Germany, September 2-6

2006

30. Takir H, Dabak G, Saltug C, Yilmaz H, Tuncer L, Sulu E, Yilmaz A, SAYGI A. Analysis of the

patients with primary lung cancer. 17th ERS Annual Congress Stockholm, Sweden, September

15-19 2007 [P 3351]

31. SAYGI A, Sungun F, Ekinci T, Dabak G, Ozdemir M, Dilek I, Akbulut N. Treatment outcome

in MDR tuberculosis cases at our clinic between 1996-2008. 19th ERS Annual Congress,

Vienna, Austria, September 12-16 2009 [ oral presentation 4450 ]

32. Yılmaz HO, Marasli D, SAYGI A, Düzgün Y, Orki A, Koksak H. The relation between clinical

tumor stage and metastasis according to 6 th TNM staging and new revised TNM staging in

NSCLC patients. 20th ERS Annual Congress, Barcelona, Spain September 18-22 2010 [ e-5438]

33. Orki A, Midi A, Erden B, SAYGI A, Arman B. Primary mediastinal ectopic goitters . 20th ERS

Annual Congress, Barcelona, Spain September 18-22 2010 [ p 2747 ]

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Erem AR , Demiroz ÖF , SAYGI A . 5-15 Yaşındaki Çocuklarda Bronşektazi ve Nedenleri ( 42

Olguluk Çalışma ). 15. TÜRK TÜBERKÜLOZ KONGRESİ KİTABI ; İstanbul 1983 : 337-340.

2. Erem AR , Demiröz ÖF , SAYGI A . 2 Malign Pulmoner Adenomatosis Vakası. 15 TÜRK

TÜBERKÜLOZ KONGRESİ KİTABI ; İstanbul 1983 : 362-366.

3. SAYGI A , Balkanlı K , Okay T , Aydilek R . Ameliyat Öncesi Dönemde Komplikasyon

Yapmış Akciğer Kist Hidatiklerinin Klinik ve Radyolojik Değerlendirilmesi ( 101 Olguluk

Çalışma ) . SOLUNUM 1990 ; 15 : 470-477

4. Balkanlı K , SAYGI A , Okay T , Karslı F , Aydilek R . Intratorasik ve Ektopik Guatr Tanısında

Tiroid Sintigrafisinin Yeri ve Önemi ( 3 Olgu ) . SOLUNUM 1990 ; 15 : 298-306

5. Çağlayan B , Çağlar T , SAYGI A , Erem AR. Bir Primer Mediasten Seminomu Olgusu.

KLİNİK GELİŞİM 1991 ; 4(10) : 1547-1549

6. SAYGI A , Çağlayan B , Aydınlı K , Yalçınöz C , Öztek İ , Erem AR . Malign Diffüz

Mezotelyomalı Hastalarda Tekrarlayan Plöral Efüzyonun Coryne Bacterium Parvum’un

İntraplöral Enjeksiyonu ile Tedavisi.TÜBERKÜLOZ ve GÖĞÜS HASTALIKLARI DERGİSİ

1991 ; 39(1-4) : 59-67

7. SAYGI A , Çağlayan B ve ark. Pulmoner Anjiyografi ile Preoperatif Tanı Konulmuş Bir

İntralober Sekestrasyon Olgusu. SOLUNUM HASTALIKLARI 1982 ; 3(3) : 425-430

8. SAYGI A . Bronşial Astma. HİPOKRAT 1992 ; 1 : 5-7.

9. Çağlayan B , SAYGI A , Tümer Ö . İki Olgu Nedeniyle Pulmoner Aplazi. KLİNİK GELİŞİM

1992 ; 5(3) : 1855-1858.

10. SAYGI A . Toplumsal Kökenli Pnömonilerde Tanı ve Tedavi. HİPOKRAT 1993 ; 2(18): 28-29

11. Güder M , SAYGI A ve ark . Toraks İçi Patolojilerde Preoperatif Bilgisayarlı Tomografi

Verilerinin Postoperatif Bulgularla Karşılaştırılarak İrdelenmesi. SOLUNUM 1994 ; 17 : 297-

304.

12. Yurteri G , Çağlayan B , SAYGI A , Demiröz ÖF . Akciğer Kanserli Olgularda Hemostatik

Sistemdeki Değişikliklerin Plazma Fibrinojen Düzeyleri ve Periferik Trombosit Sayıları ile

Değerlendirilmesi. SOLUNUM 1994 ; 17 : 475-482

13. SAYGI A , Yurteri G ve ark. Orta Lob Sendromu Tanı ve Tedavisi. KLİNİK GELİŞİM (

İstanbul Tabip Odası Yayın Organı ) 1994 ; 7(2) : 2917 – 2920

14. SAYGI A , Uysal E ve ark. Spontan Pnömotorakslı Olgularda Tedavi Yöntemleri ve

Komplikasyonların İncelenmesi ( 200 Olguluk Çalışma ) SOLUNUM 1994 ; 17 : 702-7

15. SAYGI A , Yurteri G ve ark. Trakeobronkomegali ( Mounier Kuhn ) Sendromu İle Birlikte

Görülen Bir Santral Tipte Bronkojenik Kist Olgusu. SOLUNUM 1994 ; 17 : 676-682

16. Çağlayan B , Özaydın N , Yurteri G , SAYGI A . Plevra Sıvılarında Karsinoembriyonik Antijen

(CEA) Düzeyinin Ayırıcı Tanıdaki Değeri . SOLUNUM 1994 ; 17 : 406 – 413

17. SAYGI A , Çağlayan B ve ark. Bakteriolojik Olarak Kanıtlanmış Meme Tüberkülozu , Milier

Tüberküloz ve Bel Kemiği Tüberkülozunun Bir Arada Görüldüğü Bir Tüberküloz Olgusu.

SOLUNUM ; 18 : 394-398

18. Kurutepe M , SAYGI A ve ark. Akciğer Hastalıklarında Fiberoptik Bronkoskopinin Tanısal

Değeri. SOLUNUM ; 18 : 247 – 252

19. SAYGI A , Çağlayan B ve ark. İki Bilateral Bronşiyal Dallanma Anomalisi Olgusu. SOLUNUM

; 18 : 658-663

20. Yurteri G , SAYGI A ve ark . İki Olgu Nedeniyle Pulmoner Hipoplazi.AKCİĞER 1994; 1(1) :

41-45

21. Süngün F , Keçecioğlu G , SAYGI A ve ark . Akciğer ve plevra tutulumlu bir skleroderma

olgusu. AKCİĞER 1994 ; 1(1) : 19-22

22. Yurteri G , Tümer Ö , SAYGI A ve ark . Akciğer Kanserli Hastalarda Pıhtılaşma Bozukluklarını

Gösteren Biyokimyasal Marker’lar . SOLUNUM 1995 ; 19 : 706-711.

23. Süngün F , SAYGI A ve ark . Kronik Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Amiloidozun Karın Cilt

ve Cilt Altı Doku Biyopsi Tekniği İle Saptanması. SOLUNUM 1995 ; 6(2) 169-176.

24. Öztek İ , SAYGI A ve ark . Komplike Akciğer Kist Hidatiği Tanısında Sitolojik Bulguların

Önemi.(127 Olgu) AKCİĞER 1995 ; 1(2) : 23 – 28.

25. SAYGI A , Süngün F ve ark. Bir İdyopatik Pulmoner Hemosiderozis Olgusu . AKCİĞER 1995 ;

1(2) : 67-70.

26. SAYGI A , Tarhan N ve ark. Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Kişilik Profilinde Görülen

Değişikliklerin Değerlendirilmesi. YENİ SYMPOSIUM (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ) 1995 ;

33(1) : 35-38

27. Şenol C , Çelik M , Baboğlu H , Halezeroğlu S , Uysal A , Kral H , Kurutepe M , SAYGI A ,

Arman B , Öztek İ . Plevral Mezotelyomada Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. AKCİĞER 1995 ; 1(3)

: 33-41

28. Uysal A , Çelik M , Halezeroğlu S , Zonuzi F , SAYGI A , ve ark . Akciğer Kanseri

Evrelemesinde Anterior Mediastinotominin Yeri. AKCİĞER 1996 ; 2(1) : 39-43

29. Yurteri G , SAYGI A ve ark . Bronşial Karsinoid Tümörler ( 10 Olgu ) . HAYDARPAŞA

KARDİYOLOJİ VE KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ BÜLTENİ 1996 ; 4(1) : 42-46

30. Çağlayan B , Ilgazlı A , SAYGI A ve ark . The role of Polymerase Chain Reaction (PCR) in

Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis . AKCİĞER 1996 2(2) : 48-53

31. Şahin Ü , Yalçınöz C , Şengül C , SAYGI A ve ark . Akciğer Kanserinde Serum Ferritin

Düzeylerinin Tanı Değeri. SOLUNUM 1996 ; 20 : 517-521

32. Yalçınöz C , Tarlan Ş , Keleş M , SAYGI A ve ark. Akciğer Kist Hidatiği Olgularının

Retrospektif Değerlendirilmesi. SOLUNUM 1996 ; 20 : 595-599

33. SAYGI A , Zor E ve ark . A Case of Tuberculosis with AIDS. TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS

HASTALIKLARI DERGİSİ 1996 ; XLII(2.Özel Sayı) : 2-8

34. Süngün F , SAYGI A ve ark . Tuberculosis and pregnancy . TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS

HASTALIKLARI DERGİSİ 1996 ; XLIII(2. Özel Sayı) : 158-167

35. SAYGI A , Keçecioğlu G , Güder M ve ark . Tuberculosis in Twins . TÜBERKÜLOZ VE

GÖĞÜS HASTALIKLARI DERGİSİ 1996 ; XLIII ( 2.Özel Sayı) : 168-172

36. SAYGI A , Süngün F ve ark . Endobronşial Tüberküloz Olgularının Retrospektif İncelenmesi.

KLİNİK GELİŞİM 1996 ; 9(12) : 4406-4410

37. Süngün F , SAYGI A ve ark . AIDS Olgularımız. AKCİĞER 1996 ; 2(3) : 59-64

38. SAYGI A , Zor E , Baloğlu H , Öztek İ ve ark. Tiner İnhalasyonunun Solunum Sistemine

Etkisi.(Deneysel Bir Çalışma) TÜRKİYE EKOPATOLOJİ DERGİSİ 1997 ; 3(1-2) : 1-5

39. Öztek İ , Demirel D , SAYGI A ve ark . A Complicated Pulmonary Hydatid Cyst Communicated

to Bronchi and Pleura.TÜRKİYE EKOPATOLOJİ DERGİSİ 1997 ; 3(1-2) : 47-49

40. Çağlayan B , Tümer Ö , SAYGI A ve ark . Akciğer Kanserinin Tanısında Fiberoptik

Bronkoskopinin Yeri. SOLUNUM HASTALIKLARI DERGİSİ 1997 ; 8(2) : 267 – 275

41. SAYGI A , Güder M , Süngün F ve ark . Yaşlılarda Tüberküloz . AKCİĞER 1997 ; 3(2) : 44-47

42. Zor E , SAYGI A ve ark . Tiner İnhalasyonunun Erkek Sıçanlarda Solunum Sistemine, Diğer

Hayati Organlara , Hareket Sistemine ve Davranışlara Etkileri. AKCİĞER 1997 ; 3(2) : 10-16

43. Ulakoğlu EZ , SAYGI A ve ark . Kronik Tiner İnhalasyonunun Sıçan Akciğer ve Karaciğer

Dokuları Lipid Peroksidasyonlarına Etkisi. CERRAHPAŞA JOURNAL OF MEDICINE 1998 ;

29(2) : 75-78

44. Ilgazlı A , Çağlayan B , SAYGI A ve ark . Bronşektazi Tanısında Bronkografi ve Yüksek

Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin (YRBT) Değerlendirilmesi. SOLUNUM

HASTALIKLARI 1998 ; 9(1) : 99-106

45. Hazar A , Öztürk E , SAYGI A ve ark . Bronşial Astımlı Hastaların Çeşitli Yönlerden

İncelenmesi. AKCİĞER 1999 ; 5(1-2-3) : 21-23

46. Çelik B , Süngün F , Dabak G , Karaduman M , SAYGI A. Aktif Akciğer Tüberkülozlu

Hastalarda Total Serum Süperoksit Dismutase Aktivitesi. AKCİĞER 1999 ; 5(1-2-3) : 5-10

47. SAYGI A . Heybeliada Göğüs Hastanesi : İlk Sanatoryum. İSTANBUL’DA SAĞLIK 1999

Mayıs ; 3(12) : 48-49

48. Dabak G , SAYGI A, Süngün F, Bronkoskopik Premedikasyonda Sedatif Ajanlar Olarak

Diazepam ve Midazolam .KLİNİK GELİŞİM 2000 Temmuz-Ağustos ; 13(7-8) : 227 – 232

49. SAYGI A . Tüberküloz. GALENOS Aylık Tıp Dergisi Eylül 2000 ; 4(44) : 5-8

50. Örki A , Koşar A , Kıral H , Dudu C , Ceren M , SAYGI A , Arman B. Çok İlaca Dirençli

Tüberküloz Olgularında İlaç Destekli Cerrahi Rezeksiyonun Yeri. AKCİĞER Mayıs 2001; 7(2) :

7-11

51. Karaduman M , Süngün F , Karaduman N , Dabak G , Öztürk E , SAYGI A. Tüberküloz

Tanısında ve Tedavi Takibinde Serum ADA Değerinin Yeri. AKCİĞER Eylül 2002 ; 8(3) : 17-

21

52. Süngün F , Tuğtepe E , Dabak G , Yalçık Z ü Aker F , SAYGI A. Akciğere Metastaz Yapan

Benign Giant Cell Tümörü. AKCİĞER Mayıs 2002 ; 8(2) : 48-51

53. Süngün F , Tuğtepe E , Öztürk E , Dabak G , Devrim EA , SAYGI A . Milier ve Genito Üriner

Tüberküloz Olgusu.AKCİĞER Mayıs 2002 ; 8(2) : 34-37

54. Süngün F , Dabak G , Tuğtepe E , Ersev AA , SAYGI A . Akciğerde Metastazlarıyla Karşımıza

Çıkan Yumuşak Dokunun Kondrosarkomu. AKCİĞER Ocak 2002 ; 8(1) : 25-28

55. Öztürk E , SAYGI A ve ark . Malign Plevral Mezotelyoma : 92 Vakanın İrdelenmesi.

SOLUNUM Nisan 2004 ; 6(2) : 67-73

56. SAYGI A , Özyalçın M , Süngün F ve ark . Sakarya İline Bağlı Bir Köyde Asbest Maruziyetinin

Epidemiyolojik Araştırılması. AKCİĞER Mart 2004 ; 10(1-2-3) : 7 -13

57. Çınarka H , Dabak G , Süngün F , Öztürk E , SAYGI A . Endobronşial Lezyonlu Akciğer

Kanserlerinde Bronkoskopik İnce İğne Aspirasyonunun Tanı Değeri. AKCİĞER Mart 2004 ;

10(1-2-3) : 19-25

58. SAYGI A .Gastroözofajeal Reflü Hastalığının Respiratuar Sistem Komplikasyonları.

SOLUNUM Ekim 2004 ; 6(4) ( Özel Sayı ) : 206-207

59. SAYGI A . SOLUNUM FİZYOLOJİSİ . Editörler : Ilgazlı A , Çağlar T : SOLUNUM

FONKSİYON TESTLERİ ve KLİNİK KULLANIMI KİTABI . Kocaeli Üniversitesi Tıp

Fakültesi Yayını.Nobel Tıp Kitabevi 1.Baskı. Kocaeli 2004 ; Bölüm 1 : 1-24 .

60. Sungun F, SAYGI A, Ozturk E. 1988-2004 Yılları Arasında AIDS Olgularının Akciğer

Tutulumları ve Klinik Seyirleri Açısından Değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune E.A.H Tıp

Dergisi, Temmuz-Eylül 2005; 45(3):141-145

61. Taşçı E, Maraşlı D, SAYGI A, Orki A, Kaynak K : İdiopatik Pulmoner Fibrozis Nedeniyle

Yapılan Tek Taraflı Akciğer Transplantasyonu. SOLUNUM, Ekim 2006; 8(4):168-173

62. Akay H, Aksel N, Altın S, Arı G, Baran R, Ertuğrul G, Gayaf M, Göker E, Görgüner M, Gülhan

M, Özkök S, Öztop İ, Öztürk C, Savaş R, SAYGI A et al. : Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi

Rehberi.TÜRK TORAKS Dergisi, Ağustos 2006; 7(Ek:2) : 1-37

63. Özışık NÇ, Arslan Z, Ocak K, SAYGI A, Tümer ZÖ, Yurteri G, Kurutepe M, Babacan F : Çok

İlaca Dirençli Tüberküloz Hastalarında Saptanan Etionamid Direncinin Klinik Önemi.TÜRK

TORAKS Dergisi,Aralık 2007;8 (4):215-220

64. Ergen H, Saraç S, SAYGI A, Arslan Z, Köklü S: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında

Serum Lipid Parametrelerinin İncelenmesi. SOLUNUM Dergisi, Aralık 2008; 10(3):168-171

65. Dabak G, SAYGI A. Pulmoner lezyonların değerlendirilmesinde endobronşiyal ve transözofajeal

USG. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2008; 19(2):106-112

66. Yaman M,Çıkrıkçıoğlu S,Akman C,Kıyık M,Altın S,Koşar F,Anar C,Metin M,SAYGI A ve ark.

(Akciğer Kanseri Tanı ve Evreleme Gurubu) Editörler:Aydıner A,Ece T,Topuz E.Akciğer

Kanseri Tanı-Tedavi-Takip Antakya Konsensusu.Nobel Tıp Kitabevi I.Baskı,İstanbul

2010;Bölüm:I:30-71.

ARAŞTIRMALAR (39 adet) :

1,3,6,11,12,13,14,16,18,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,

34,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,55,56,57,60,63,64

OLGU SUNUMLARI(18 adet): 2,4,5,7,9,15,17,19,20,21,25,33,35,37,39,52,53,54,61

KİTAP BÖLÜMÜ ( 2 adet ) : 59 ve 66 no’lu yayınlar

TANITIM YAZISI ( 1 adet ) : 47 no’lu yayın

DERLEME ( 5 adet ) : 8,10,49,58,65 no’ lu yayınlar

REHBERE KATKI ( 1 adet ) : 62 no’lu yayın

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Bulca H , SAYGI A , Bulut T , Tahmaz FE , Erem AR . 1987-1991 yıllarında hastanemizde

yatan akciğer tüberkülozu olguları ve kronikleşme nedenleri. XIX. Tüberküloz ve Göğüs

Hastalıkları Kongresi ( 12-14 Eylül , 1991 , Sivas )

2. Yurteri G , Çağlayan B , SAYGI A , Demiröz ÖF : Akciğer kanserli olgularda hemostatik

sistemdeki değişikliklerin plazma fibrinojen düzeyleri ve periferik trombosit sayıları ile

değerlendirilmesi TÜSAD XX. Ulusal Kongresi ( 27 Eylül 1992, İstanbul )

3. Güder M , SAYGI A , Aydın K , Uysal E : Toraks içi patolojilerde ameliyat öncesi

bilgisayarlı tomografi verilerinin ameliyat bulguları ile karşılaştırılarak irdelenmesi (70

olguluk çalışma ) TÜSAD XX. Ulusal Kongresi ( 27 -30 Eylül 1992 , İstanbul )

4. SAYGI A , Özaydın N , Çağlayan N , Coşkun M , Arman B : Trakeobronkomegali

(Mounier Kuhn Sendromu) ile birlikte görülen bir santral tipte bronkojenik kist olgusu.

TÜSAD XX. Ulusal Kongresi ( 27-30 Eylül 1992 , İstanbul )

5. Özaydın N , Çağlayan B , SAYGI A , Yurteri G , Ak S : Plevra sıvılarında CA düzeylerinin

ayırıcı tanıdaki değeri. TÜSAD XX. Ulusal Kongresi ( 27-30 Eylül 1992, İstanbul )

6. Uysal E , SAYGI A , Aydın K , Güder M : Spontan pnömotorakslı olgularda tedavi

yöntemleri ve komplikasyonlarının incelenmesi.(200 olgu ) TÜSAD XX. Ulusal Kongresi (

27-30 Eylül 1992 , İstanbul )

7. Şenol C , Halezaroğlu S , Çelik M , Uysal A , Ürek Ş , Kurutepe M , SAYGI A , Arman B :

Günümüzde torakoplastinin göğüs cerrahisindeki yeri ( 441 olguluk retrospektif bir çalışma

) TÜSAD XXI. Ulusal Kongresi ( 24-28 Ekim 1993 , Kuşadası )

8. Süngün F , SAYGI A , Çelik M , Yurteri G , Arman B , Öztek İ : Kronik akciğer

tüberkülozlu olgularda amiloidozun karın cilt ve cilt altı doku biyopsi tekniği ile saptanması.

( 142 poster içinden 4.LÜK derecesi ile ödüllendirildi ) TÜSAD XXI. Ulusal Kongresi ( 24-

28 Ekim 1993 , Kuşadası )

9. Hazar A , Çetin S , SAYGI A , Eren H , Kurutepe M , Arman B : 1987-1992 yılları arasında

Heybeliada Göğüs Hastanesi’nde tespit edilen bronş kanserli olguların restrospektif

değerlendirilmesi. TÜSAD XXI. Ulusal Kongresi ( 24-28 Ekim 1993 , Kuşadası )

10. Çelik M , Şenol C , Halezaroğlu S , Uysal A , Zonufi F , Kurutepe M , SAYGI A , Arman B

: Ampiemde torakoskopik debridman ve irigasyon. TÜSAD XXI. Ulusal Kongresi ( 24-28

Ekim 1993 , Kuşadası )

11. Kurutepe M , SAYGI A , Tarlan Ş , Arman B : Akciğer hastalıklarında fiberoptik

bronkoskopinin tanı değeri. TÜSAD XXI. Ulusal Kongresi ( 24-28 Ekim 1993, Kuşadası)

12. SAYGI A , Çağlayan B , Hazar A , Süngün F : İki bilateral bronş anomalisi olgusu. TÜSAD

XXI. Ulusal Kongresi ( 24-28 Ekim 1993 , Kuşadası )

13. SAYGI A , Çağlayan B , Süngün F , Tümer Ö , Yaltı T : Bakteriyolojik olarak kanıtlanmış

meme tüberkülozu , miliet tüberküloz ve bel kemiği tüberkülozunun bir arada görüldüğü bir

tüberküloz olgusu. TÜSAD XXI. Ulusal Kongresi ( 24-28 Ekim 1993 , Kuşadası )

14. Halezaroğlu S , Çelik M , Uysal A , Şenol C , SAYGI A , Zonufi F ,Gülle A, Arman B :

İntratorasik patolojilerin tanısında ve tümör evrelemesinde skalen biyopsinin yeri. XX.

Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi (7-9 Nisan 1994 , Antalya )

15. SAYGI A , Süngün F , Halezaroğlu S , Güder M : Bir idyopatik pulmoner hemosiderozis

olgusu. XX. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi (7-9 Nisan 1994 , Antalya )

16. Yurteri G , Tümer Ö , SAYGI A , Kurutepe M , Demiröz ÖF : Akciğer kanserli hastalarda

pıhtılaşma bozuklularını gösteren biyokimyasal “marker”lar.( POSTER 2.LİK ÖDÜLÜ )

TÜSAD XXII. Ulusal Kongresi ( 18-21 Eylül 1994 , Nevşehir )

17. Yurteri G , SAYGI A , İzmir B , Kocaman G : İki olgu nedeniyle pulmoner hipoplazi.

TÜSAD XXII. Ulusal Kongresi ( 18-21 Eylül 1994 , Nevşehir )

18. Süngün F , Keçecioğlu G , SAYGI A , Yurteri G : Akciğer ve plevra tutulumlu bir

skloroderma olgusu. TÜSAD XXII. Ulusal Kongresi ( 18-21 Eylül 1994 , Nevşehir )

19. Uysal A, Çelik M, Şenol C, Halezaroğlu S, Zonufi F, SAYGI A, Yalçın Z, Güngör O,

Arman B : Akciğer kanseri evrelemesinde anterior mediastinotominin yeri. TÜSAD XXII.

Ulusal Kongresi ( 18-21 Eylül 1994 , Nevşehir )

20. Öztek İ , Baloğlu H , SAYGI A , İluzun A , Arman B, Balkanlı K : Pulmoner aspergillosis

spektrumu , 24 olgunun irdelenmesi . XI. Ulusal Patoloji Kongresi ( 5- 9 Ekim 1994 ,

Kuşadası )

21. Yalçınöz MC , Erturan S , Tarlan Ş , SAYGI A , Demiröz ÖF , Arman B : Bronkografinin

arter kan gazları üzerine etkisi. TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi ( 11-14 Haziran 1995 ,

İstanbul )

22. Şahin Ü , Yalçınöz MC , Şengül C , SAYGI A , Demiröz ÖF , Arman B : Akciğer

kanserinde serum ferritin düzeylerinin tanı değeri. TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi (11-14

Haziran 1995 , İstanbul )

23. Yalçınöz MC , Tarlan Ş , Keleş M , SAYGI A , Demiröz ÖF , Arman B : Akciğer kist

hidatiği olgularının retrospektif değerlendirilmesi. TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi ( 11-14

Haziran 1995, İstanbul )

24. Güder M , SAYGI A , Süngün F , Zor E : Yaşlılarda tüberküloz . TÜRK TORAKS Derneği

1. Yıllık Kongresi ( 6-10 Mayıs 1996 , Nevşehir )

25. Süngün F , SAYGI A , Güder M , Çağlayan B : AIDS olgularımız . TÜRK TORAKS

Derneği 1. Yıllık Kongresi ( 6-10 Mayıs 1996 , Nevşehir )

26. SAYGI A , Süngün F , Çağlayan B , Tümer Ö : Endobronşial tüberküloz olgularının

retrospektif incelenmesi. TÜRK TORAKS Derneği 1. Yıllık Kongresi ( 6-10 Mayıs 1996,

Nevşehir )

27. Zengin E , Gümüştaş K , SAYGI A , Toprak N , Akkaya A , Zor E , Kökoğlu E : Tiner

inhalasyonun sıçan beyin dokusu lipid peroksidasyonu üzerine etkisi. 11. Nöroşirürji

Kongresi ( 16-19 Mayıs 1997 , Antalya )

28. Zor E , SAYGI A , Baloğlu H , Öztek İ , Süngün F , Uğurlu S , Akça E , Özbeyli D : Tiner

inhalasyonunun erkek sıçanlarda solunum sistemine , diğer hayati organlara , hareket

sistemine ve davranışlara etkileri. TÜSAD XXIV. Ulusal Kongresi ( 8-11 Haziran 1997 ) [

Serbest bildiri]

29. Ilgazlı A , Çağlayan B , SAYGI A ve ark. : Bronşektazi tanısında bronkografi ve yüksek

rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografinin yeri. TÜSAD XXIV. Ulusal Kongresi (8-11 Haziran

1997 , İstanbul ) [Poster]

30. Hazar A , Öztürk E , SAYGI A ve ark. : Bronş astımlı hastalarımızın çeşitli yönlerden

irdelenmesi. TÜSAD XXIV. Ulusal Kongresi ( 8-11 Haziran 1997 , İstanbul ) [Tartışmalı

Poster

31. Dabak G , SAYGI A ve ark. : Bronkoskopik premedikasyonda sedatif ajanlar olarak

diazepam ve midazolamın karşılaştırılması.TÜRK TORAKS Derneği II. Kongresi ( 6-10

Mayıs 1998 , Antalya ) [Tartışmalı Poster]

32. Vardaloğlu N , SAYGI A ve ark. : Diffüz interstisyel akciğer hastalıklarında yüksek

rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi. TÜRK TORAKS Derneği II. Kongresi ( 6-10 Mayıs

1998 , Antalya ) [Serbest bildiri]

33. Ulakoğlu EZ , Zor E , SAYGI A ve ark . : Tiner inhalasyonu süresince sıçan akciğer

dokusunda SOD aktivitesi , glutation ve lipid peroksidasyonu düzeylerinin histopatolojik

değişimlerle birlikte değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Fakültesi 14. Kurultayı ( 27-31 Mayıs

1998 , İstanbul ) [Poster]

34. Çelik M , Şenol C , Keleş M , Demirbaş C , Ürek Ş , Ersev A , SAYGI A , Arman B :

Akciğer kanserli bir olguda bilateral mültipl subplevral satellit nodülleri taklit eden

intrapulmoner lenf nodülleri. TÜSAD 25. Ulusal Kongresi ( 5-9 Haziran 1999 , İstanbul )

[Poster]

35. Çelik B , Süngün F , Dabak G , Karaduman M , SAYGI A : Akciğer tüberkülozlu hastalarda

total serum SOD aktivitesi.TÜRK TORAKS Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (9-

13 Nisan 2000 , Antalya ) [Poster]

36. Kahraman H , Keskin G , Çelik E , SAYGI A : Tüberküloz ilaçlarına karşı primer ve

sekonder direnç oranlarımız. TÜRK TORAKS Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (9-

13 Nisan 2000 , Antalya ) [Tartışmalı Poster]

37. Kabakçı E , Keskin G , Çelik E , SAYGI A : Akciğer tüberkülozu tanısında direkt

mikroskopi , Löwenstein-Jensen ve MGIT yöntemlerinin karşılaştırılması. TÜRK TORAKS

Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (9-13 Nisan 2000 , Antalya ) [Poster]

38. Süngün F , Uslu E , Öztürk E , Karaduman M , Yaşayan N , SAYGI A : Milier ve

genitoüriner tüberküloz olgusu. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi ( 6-

9 Kasım 2000 , Antalya ) [Tartışmalı Poster]

39. Süngün F , Uslu E , Dabak G , Çınarka H , Yalçın Z , SAYGI A : Akciğere metastaz yapan

benign giant cell tümörü. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi ( 6-9

Kasım 2000 , Antalya ) [Tartışmalı Poster]

40. Çelik E , Keskin G , Örki A , Çelik B , SAYGI A : Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin

evrelendirilmesinde BT ile servikal mediastinoskopinin yeri. TÜRK TORAKS Derneği

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (9-13 Nisan 2000 , Antalya ) [Tartışmalı Poster]

41. Şenol C , Arman B , Ürek Ş , Orki A , Eroğlu O , Demiröz ÖF , SAYGI A : Çok ilaca

dirençli akciğer tüberkülozlu olgularda ilaç destekli cerrahi rezeksiyon : 26 olgunun

değerlendirilmesi. TÜRK TORAKS Derneği 4. Yıllık Kongresi (30 Mayıs-2 Haziran 2001 ,

İzmir ) [Serbest Bildiri]

42. Süngün F , Dabak G , Okur E , SAYGI A : Nüks , kronik ve tedaviye ara verip dönen

akciğer tüberkülozlu olgularımız. TÜRK TORAKS Derneği 4. Yıllık Kongresi (30 Mayıs-2

Haziran 2001 , İzmir ) [Poster]

43. Tümer Ö , Özşeker N , Süngün F , Kurutepe M , SAYGI A : Çok ilaca dirençli akciğer

tüberkülozlu 90 hastanın tedavi sonuçları. TÜRK TORAKS Derneği 4. Yıllık Kongresi (30

Mayıs-2 Haziran 2001 , İzmir ) [Tartışmalı Poster]

44. Kula Ö , Öztürk E , Altınöz H , Şenol T , SAYGI A : Morgagni hernisi ( 2 olgu nedeniyle)

TÜRK TORAKS Derneği 4. Yıllık Kongresi (30 Mayıs-2 Haziran 2001 , İzmir ) [Poster ]

45. Süngün F , Dabak G , Okur E , Ersev A , SAYGI A : Endobronşial kondrosarkom . TÜSAD

Uluslararası Akciğer Kanseri ve Bronkoskopi Sempozyumu ( 29 Ağustos – 1 Eylül 2001 ,

İstanbul ) [ Poster ]

46. Süngün F , SAYGI A ve ark . : ÇİD 44 hastanın tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. TTÜRK

TORAKS Derneği 6. Yıllık Kongresi ( 23-26 Nisan 2003 , Antalya ) [Serbest

Bildiri]

47. Dabak G , Çağlayan V , Süngün F , SAYGI A : Ekstrapulmoner tüberküloz. TÜRK

TORAKS Derneği 6. Yıllık Kongresi ( 23-26 Nisan 2003 , Antalya ) [Poster]

48. Öztürk E , Kıral H , Okur E , Çağlayan V , Dabak G , SAYGI A : Sekestrasyon olmaksızınn

aberran sistemik arteryal oluşuma sahip harap olmuş akciğer olgusu. TÜRK TORAKS

Derneği 6. Yıllık Kongresi ( 23-26 Nisan 2003 , Antalya ) [Poster]

49. Süngün F , Dabak G , Yalçın M , Öztürk E , SAYGI A : Akciğer ve plevraya metastaz

yapan , literatürde nadir görülen kemik tümörlü iki olgu sunumu. 1.Ulusal Torasik Onkoloji

Kongresi ( 7-10 Ekim 2004 , Antalya )

50. Yalçın M , Gençoğlu Ö , Süngün F , Öztürk E , Dabak G , Okur E , SAYGI A : Sakarya

iline bağlı bir köyde çevresel asbest maruziyetinin epidemiyolojik araştrılması. 1.Ulusal

Torasik Onkoloji Kongresi ( 7-10 Ekim 2004 , Antalya ) [Serbest Bildiri]

51. Kılıçaslan Z , Öztürk F , Sarımurat N , Çağlar E , Karagöz T , Kurutepe M , Öngen G,

SAYGI A : İstanbul dispanserlerinde yeni tüberküloz olgularında yayma muayenesi ve

yayma pozitif olguların tedavi sonuçları : 1998-2002 TÜRK TORAKS Derneği 8. Yıllık

Kongresi ( 27 Nisan – 1 Mayıs 2005 , Antalya ) [Tartışmalı poster

52. Süngün F , SAYGI A ve ark : HIV pozitif tüberküloz olgularımız. TÜRK TORAKS

Derneği 8. Yıllık Kongresi ( 27 Nisan – 1 Mayıs 2005 , Antalya )[Tartışmalı poster]

53. Kılıçaslan Z, Öngen G, Çağlar E, SAYGI A, Karagöz T : İstanbul’da 2004 yılı olgularında

anti Tb ilaç direnci. TÜRK TORAKS Derneği IX. Yıllık Kongresi ( Nisan 19-23 2006,

Antalya) [Tartışmalı Poster 324]

54. Akın O, Özkan HY, SAYGI A, Kutlu CA : Akciğerin endobronşial pleomorfik

karsinomunda “Paliative Debulking” Yöntemi. TÜRK TORAKS Derneği IX. Yıllık

Kongresi ( Nisan 19-23 2006, Antalya) [PS 252]

55. Alıcı DE, SAYGI A, Dabak G, Şenol Y, Kurtar S, Demircan MN, Berber U : Akut CO

zehirlenmesine maruz kalan sıçanlarda normobarik, hiperbarik oksijen ve N-Asetilsistein

tedavilerinin akciğer ve Beyin dokularına histopatolojik etkileri. TÜSAD 28. Ulusal

Kongresi ( 20-23 Eylül 2006) [Sözlü Sunum 10]

56. Korkmaz Ş, Özdemir MZ, SAYGI A, Dabak G, Nursel Y : Akciğer Tüberkülozu tanısında

noninvaziv bir yöntem olarak idrarda neopterin ölçümü. TÜSAD 28. Ulusal Kongresi ( 20-

23 Eylül 2006) [Sözlü Sunum 13]

57. Özışık NÇ, Arslan Z, Ocak K, SAYGI A, Tümer ZÖ, Yurteri G, Kurutepe M, Babacan F :

ÇİD Tb hastalarında saptanan etionamid direncinin klinik önemi. TÜSAD 28. Ulusal

Kongresi ( 20-23 Eylül 2006) [Sözlü Sunum 07]

58. Ozışık NÇ, Ocak K, Arslan Z, SAYGI A, Tümer ZÖ, Yurteri G, Kurutepe M, Babacan F :

ÇİD Tb hastalarında etionamid direncini saptamada Bactec ve Agar Proporsiyon

Yönemleri’nin karşılaştırılması. TÜSAD 28. Ulusal Kongresi ( 20-23 Eylül 2006) [Sözlü

Sunum 08]

59. Aksu B, Özışık NÇ, Ocak K, Partal M, SAYGI A, Babacan F : ÇİD Tb olgularında rifampin

direncinden sorumlu gen mutasyonlarının değerlendirilmesi. TÜRK TORAKS Derneği X.

Yıllık Kongresi ( 25-29 Nisan 2007 Antalya) [TP 012]

60. Özışık NÇ, SAYGI A, Ocak K, Arslan Z, Babacan F : ÇİD Tb tedavisinde eski ve yeni

olgularda gözlenen ilaç yan etkileri.TÜRK TORAKS Derneği X. Yıllık Kongresi ( 25-29

Nisan 2007 Antalya) [TP 137]

61. Dilek İ,Dabak G,Ekinci T,Keren N,Kutlu A, SAYGI A: Akciğer tümörünü taklit eden PETCT

(+) komplike kist hidatik olgusu.TÜSAD 29.Ulusal Kongresi(28-31 Ekim

2007,Fethiye)(PS051)

62. Alıcı D.E,Sepit L,Sınır C,Nas C, SAYGI A :Mardin-Ortaköy’de nefes darlığına sebep olan

etkenlerin değerlendirilmesi-saha çalışması.TÜSAD 29.Ulusal Kongresi(28-31 Ekim

2007,Fethiye)(PS007)

63. Ak Ö, Dabak G, Özer S, SAYGI A, Dabak R: Pulmoner ve Ekstrapulmoner Tüberkülozda

Quantiferon-TB Gold Testinin Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs

Hastalıkları Kongresi (18-20 Eylül 2008, İstanbul) (P-50)

64. Ekinci T, Dabak G, Özdemir M, Alpay L, Ersev A A, SAYGI A: Karina Tümörünü Taklit

Eden Endobronşial Tüberküloz Olgusu. TÜSAD 30. Yıllık Kongresi (26-29 Ekim 2008) (PS

018)

65. Akbulut N, Taşolar F, Ekinci T, Dilek İ, Hacıibrahimoğlu G, SAYGI A: Maligniteyi

Taklit Eden Bir Sık Tekrarlayan Pnomoni Olgusu. TÜSAD 30. Yıllık Kongresi (26-29 Ekim

2008) (PS 038)

66. Yaylı N, Dabak G, Akbulut N, SAYGI A: Bir Olgu Nedeni İle Nörosarkoidoz ve

Heerfordt Sendromu. TÜSAD 30. Yıllık Kongresi (26-29 Ekim 2008) (PS 057)

67. Yaylı N, Dabak G, Aksoy F, SAYGI A: Bir Olgu Nedeni İle BOOP. TÜSAD 30. Yıllık

Kongresi (26-29 Ekim 2008) (PS 063)

68. SAYGI A, Süngün F, Ekinci T, Dabak G, Özdemir M, Dilek İ, Akbulut N. 1996-2008

yılları arasında ÇİD akciğer tüberkülozu olgularımızın değerlendirilmesi. TÜSAD 31. yıllık

kongresi (17-21 Ekim 2009 İzmir) ( EP-114 )

69. Dabak G- SATÇAG (Süreyyapaşa Akciğer Transplantasyonu Çalışma Grubu). Akciğer

transplantasyonu olgumuzda H1N1 pnömonisi.Türk Toraks Derneği XIII. Yıllık Kongresi (

5-9 Mayıs 2010 İstanbul )

70. Dabak G- SATÇAG (Süreyyapaşa Akciğer Transplantasyonu Çalışma Grubu).Türkiye uzun

süre yaşayan ilk iki erişkin akciğer nakli olgusunun postoperatif takibi. Türk Toraks Derneği

XIII. Yıllık Kongresi ( 5-9 Mayıs 2010 İstanbul )

71. Düzgün Y, SAYGI A, Kutlu CA, Dabak G, Yılmaz A, Yılmaz HÖ, Köksal H, Soylu AC.

KHDAK olgularında 6. TNM ile 7. TNM’ye göre klinik ve patolojik evrelerin

karşılaştırılması. 5. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi (17-20 Haziran 2010- İstanbul)

( Sözlü bildiri: ST-5 )

72. Yılmaz HÖ, SAYGI A, Yılmaz A, Maralsı D, Düzgün Y, Köksal H. KHDAK

olgularında 6. TNM evreleme sistemi ile yeni önerilen TNM revizyon modelinde klinik

T evresi ile metastaz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 5. Ulusal Torasik Onkoloji

Kongresi (17-20 Haziran 2010- İstanbul) ( Sözlü bildiri: ST-6 )

73. Yaylı N, Dabak G, SAYGI A. Akciğer malignitesi ön tanılı hastalarda fiberoptik

bronkoskopi “Narrow Band Imaging “ tekniğinin tanıya katkısının değerlendirilmesi 5.

Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi (17-20 Haziran 2010- İstanbul) ( Sözlü bildiri: ST-9 )

( Kongre Sözlü Bildiri Ödülü )

74. SAYGI A, Köksal H, Sarıman N, Alıcı E, Yurtlu Ş, Yılmaz H, Düzgün Y. Biyomas

maruziyeti olan kadın hastalarda klinik, fonksiyonel ve radyolojik bulguların

değerlendirilmesi. TÜSAD 32. Ulusal kongresi ( 20-24 Ekim Antalya ) ( EP-184 )

75. Sarıman N, Koca Ö, Boyacı Z, Levent E, Soylu AC, Alparslan S, SAYGI A. Bilateral

vokal kord paralizisi olan ağır OSAS ‘nda mikroskopik bilateral posterior kordotomi.

TÜSAD 32. Ulusal kongresi ( 20-24 Ekim Antalya ) ( EP-153 )

7.6 Diğer Yayınlar

8.Projeler

9.İdari Görevler

1. Başhekimlik : Heybeliada Göğüs Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi (

08.01.1998 – 20.04.2000)

2. Başhekim Yardımcılığı : Malatya Devlet Hastanesi ( 1986 – 1989 )

3. Göğüs Hastalıkları Koordinatör Şefliği : Heybeliada G.H.G.C.E.A.H ( 2003-2005 )

4. Klinik Şefliği : Heybeliada G.H.G.C.E.A.H ( 1999-2005 )

Süreyyapaşa G.H.G.C.E.A.H ( 2005- 2009 )

5. Klinik Şef Yardımcılığı : Heybeliada G.H.G.C.E.A.H (1992-1999)

6. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Başkanlığı(Aralık 2009-

…)

7. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı (11.05.2011)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

1. Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası

2. European Respiratory Society

3. Türk Toraks Derneği

4. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

5. İstanbul Verem Savaşı Derneği

6. Akciğer Kanserleri Derneği

7. Türk Onkoloji Derneği

11.Ödüller

1. 5. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi(17-20 Haziran 2010 İstanbul) Sözel Bildiri Ödülü

Yaylı N, Dabak G, SAYGI A. Akciğer malignitesi ön tanılı hastalarda fiberoptik bronkoskopi

“Narrow Band Imaging” takniğinin tanıya katkısının değerlendirilmesi.

2. TÜSAD 28. Ulusal Kongresi (20-23 Eylül 2006) Sözel Bildiri Ödülü

Alıcı ED, SAYGI A, Dabak G, Yavuz Ş, Kurtar S, Demircan MN, Berber U : Akut

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Maruz Kalan Sıçanlarda Normobarik, Hiperbarik Oksijen ve NAsetilsistein

Tedavilerinin Akciğer ve Beyin Dokularına Histopatolojik Etkileri.

3. TÜSAD 28. Ulusal Kongresi (20-23 Eylül 2006) Sözel Bildiri Ödülü

Özışık NÇ, Arslan Z, Ocak K, SAYGI A, Tümer ZÖ, Yurteri G, Kurutepe M, Babacan F : Çok

İlaca Dirençli Tüberküloz Hastalarında Saptanan Etionamid Direncinin Klinik Önemi.

4. TÜSAD 22. Ulusal Kongresi ( Eylül 18-21 1994 , Nevşehir ) Poster İkinciliği

Yurteri G , Tümer Ö , SAYGI A , Kurutepe M , Demiröz ÖF : Akciğer Kanserli Olgularda

Pıhtılaşma Bozukluklarını Gösteren Biyokimyasal “Marker”lar.

5. TÜSAD 21. Ulusal Kongresi ( Ekim 24-28 1993 , Kuşadası ) Poster Dördüncülüğü

Süngün F , SAYGI A , Çelik M , Yurteri G , Arman B , Öztek İ : Kronik Akciğer Tüberkülozlu

Olgularda Amiloidozun Karın Cilt ve Cilt Altı Doku Biyopsi Tekniği İle Saptanması.

6. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı.8 Milyon TL teşvik ödülü

Tarih : 13 Ağustos 1997

Yayın : SAYGI A , Oztek İ , Guder M , Sungun F , Arman B : Value of Fiberoptic Bronchoscopy

in the Diagnosis of Complicated Pulmonary Unilocular Cystic Hydatidosis. EUROPEAN

RESPIRATORY JOURNAL Apr 1997 ; 10(4) : 811-814 Yazar Sayısı : 5

Yayın Tipi : A 1 ( Program Başkanı : Prof. Dr. Namık Kemal Pak )

7. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı.4,166667 Milyon TL teşvik

ödülü

Tarih : 18 Şubat 1998

Yayın : Oztek I , Baloglu H , Demirel D , SAYGI A , et al . : Cytologic Diagnosis of

Complicated Unilocular Cystic Hydatidosis : Study of 131 cases . ACTA CYTOLOGICA ( The

official peridicle of the International Academy of Cytology and the American Society of

Cytopathology ) Jul-Aug 1997 ; 41(4) : 1159-1166 Yazar Sayısı : 6

Yayın Tipi : C 1 ( Program Başkan Y. : Prof. Dr. Mehmet Cankurtaran )

8. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı.5,208 Milyon TL teşvik ödülü

Tarih : 9 Eylül 1999

Yayın : Ulakoglu EZ , SAYGI A , Gumustas MK , Zor E , Oztek I , Kokoglu E : Alterations in

Superoxide Dismutase Activities , Lipid Peroxidation and Glutathione Levels in Thinner Inhaled

Rat Lungs : Relations Between Histopathological Properties. PHARMACOLOGICAL

RESEARCH 1998 ; 38(3) : 209-214 Yazar sayısı : 6

Yayın tipi : C 1

12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

1-MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE 2009-2010

DÖNEMİNDE 10 SAAT DERS ,14 SAAT UYGULAMALI EĞİTİM VERİLMİŞTİR.

2- MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE 2010-2011

DÖNEMİNDE 15 SAAT DERS ,6 SAAT UYGULAMALI EĞİTİM VERİLMİŞTİR.

3- MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE 2010-2011

DÖNEMİNDE 1 SAAT DERS VERİLMİŞTİR.

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci

Teorik Uygulama Sayısı

1-2009-2010

2-2010-2011

3-2010-2011

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Tıp Tarihi ve Deontoloji

1 ve 2-Teorik Dersler : Akciğer tüberkülozu, Bronşektazi, Akut dispne, Akciğerde

kitle lezyonlu hastaya yaklaşım, Akciğer tümörleri, Akciğer transplantasyonu, Difüz

malign plevral mezotelyoma

3- Tıp Tarihi ve Deontoloji: 14. yy dan günümüze Türk Tıbbı , Hekimlik meslek etiği

kuralları